Zavod za financije

Predstojnica Zavoda:

dr. sc. Suzana Marković, redovita profesorica u trajnom zvanju

U sastavu Zavoda djeluju tri katedre:

 • Katedra za financije
 • Katedra za javne financije
 • Katedra za kvantitativnu ekonomiju.

Opis djelokruga rada, osnovne aktivnosti i sl.:

Važnost Zavoda ogleda se u sinergijskim aktivnostima koje povezuju tri vrlo značajne i temeljne Katedre.

Rezultati istraživanja, osobito u suvremenim uvjetima globalizacije, sve veće konkurentnosti te svjetskim i europskim tržišnim trendovima u području turizma i ugostiteljstva, obvezuju nas da Zavod prednjači u ovim područjima istraživanja, koja su nezamjenjiva kad je riječ o odgovoru na suvremena kretanja na području financija, financiranja i oporezivanja turističke ponude i potražnje, kvantitativnog analiziranja i modeliranja ključnih odrednica turističkoga sektora.

Osnovna misija Zavoda za financije očituje se u sinergijskom radu pripadajućih katedri, kontinuiranom radu, inoviranju i poboljšanju područja financija i kvantitativne ekonomije, te u stvaranju kontinuirane sprege između znanstvenog istraživanja i stručne prakse.

Voditelj Katedre:

dr. sc. Goran Karanović, izvanredni profesor

Članovi Katedre:

Opis djelokruga rada, osnovne aktivnosti i sl.:

Članovi katedre za financije djeluju u znanstvenom i nastavnom radu u području financijskog menadžmenta, financijske efikasnosti razvojnog programa, cost benefit analize, monetarna ekonomija, financijskih tržišta i institucija, menadžmenta rizika, upravljanja financijama korporacije te međunarodnog projektnog financiranja. Znanstvena aktivnost članova Katedre ogleda se kroz aktivno sudjelovanje, u ulozi voditelja i članova istraživačkih timova, na znanstvenim projektima Sveučilišta u Rijeci, te aktivnim sudjelovanjem u stručnim projektima čiji je nositelj fakultet. 

Temeljni cilj katedre je osigurati specifične kompetencije iz područja financija na svim razinama kvalifikacija za koje se obrazuju studenti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. Misija katedre je pružiti teoretska znanja iz područja financija, razviti specifične vještine upravljanja financijama te u konačnici osposobiti studente za samostalno i odgovorno upravljanje te odlučivanje u praksi.

U realizaciji nastavnih aktivnosti na katedri se redovito angažiraju stručnjaci iz prakse koji studentima demonstriraju praktičnu primjenu financija u realnom sektoru. Članovi Katedre za financije sudjeluju u realizaciji sljedećih predmeta, kako slijedi:

Preddiplomski studij

 • Financijski menadžment
 • Financijska efikasnost programa
 • Cost benefit analiza
 • Monetarna ekonomija

Diplomski studij

 • Menadžment rizika
 • Financijska tržišta i institucije

Poslijediplomski doktorski studij “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu”

 • Upravljanje financijama korporacije

Poslijediplomski doktorski studij “Menadžment održivog razvoja”

 • Međunarodno projektno financiranje

Voditeljica katedre:

dr. sc. Suzana Bareša, izvanredna profesorica

Članovi Katedre:

Opis djelokruga rada, osnovne aktivnosti i sl.:

Katedra za javne financije za svoj osnovni cilj djelovanja obavlja znanstvena i stručna istraživanja u pogledu u učinkovitosti, održivosti i odgovornosti javnog sektora, kako bi rezultate istraživanja prezentirala javnim i privatnim donosiocima politika. Za postizanje takvih ciljeva, provode se analize ekonomskih trendova i politika na javni sektor. Osim toga istražuje utjecaj fiskalne politike na gospodarstvo, turizam, jedinice lokalne samouprave, te također i način financiranja pametnih gradova. Njene primarne aktivnosti se vezuju za nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova. Za postizanje ciljeva, članovi katedre se dodatno usavršavaju u zemlji i inozemstvu te objavljuju znanstvene radove u visoko rangiranim časopisima. Stoga glavna područja djelovanja su javne financije, financiranje zaštite okoliša, usporedba drugih fiskalnih sustava, financiranje pametnih gradova i ostalo.

Članovi Katedre za javne financije sudjeluju u realizaciji sljedećih predmeta, kako slijedi:

Preddiplomski  studij

 • Javne financije
 • Financiranje zaštite okoliša
 • Oporezivanje poduzeća

Diplomski studij

 • Komparativni fiskalni sustavi

Poslijediplomski doktorski studij “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu”

 • Porezi i poslovna strategija

Erasmus

 • Public Finance
 • Comparative Fiscal Systems

Voditeljica katedre:

dr. sc. Maja Gregorić, izvanredna profesorica

Članovi Katedre:

Opis djelokruga rada, osnovne aktivnosti i sl.:

Područje rada Katedre za kvantitativnu ekonomiju ogleda se u izvođenju većeg broja predmeta na svim studijskim razinama Fakulteta. S tim u svezi članovi Katedre za kvantitativnu ekonomiju sudjeluju u realizaciji sljedećih predmeta, kako slijedi:

Preddiplomski studij

 • Statistika
 • Matematika
 • Metode poslovnog odlučivanja u turizmu
 • Financijska matematika
 • Istraživanje zadovoljstva klijenta
 • Aktuarska matematika
 • Elementi kombinatorike i vjerojatnosti

Diplomski studij

 • Primijenjena ekonometrija
 • Mjerenje kvalitete usluga
 • Statistička kontrola procesa

Poslijediplomski doktorski studij “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu”

 • Primijenjena ekonometrija
 • Metode i tehnike istraživanja

Poslijediplomski doktorski studij “Menadžment održivog razvoja”

 • Metode i tehnike istraživanja

Poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu”

 • Statističke metode istraživanja u turizmu
 • Kvantitativne metode istraživanja u turizmu

Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij „Zdravstveni turizam”

 • Mjerenje zadovoljstva gostiju u zdravstvenom turizmu

Znanstvena i stručna aktivnost Katedre uključuje istraživanja i rad u području kvantitativne ekonomije, aktivno sudjelovanje u unapređenju nastavnog plana i programa, povezivanje teorijskog istraživanja i stručne prakse. Osim toga, članovi Katedre aktivni su u istraživačkom radu koji se očituje u većem broju prijavljenih znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, Sveučilišta u Rijeci te ostalih znanstvenih institucija, ali i u realizaciji brojnih stručnih projekata.

Cilj Katedre je unapređenje i inoviranje područja  kvantitativne ekonomije, te  povezivanje znanstvenog istraživanja i stručne prakse kroz poticanje mobilnosti članova, umrežavanje sa ostalim domaćim i inozemnim institucijama iz područja kvantitativne ekonomije,  sudjelovanje na domaćim i inozemnim znanstvenih i stručnim kongresima, objavljivanje znanstvenih i stručnih radova kao i sudjelovanjem u mnogim drugim aktivnostima Fakulteta.

Ažurirano 17.03.2023.

Skip to content