Održivi razvoj turizma, online studij

Online studijski program „Održivi razvoj turizma” nudi uravnotežen odnos teorijskih i praktičnih znanja, vještina i kompetencija koje studenti stječu iz ekonomije s posebnim naglaskom na održivi razvoj turizma. Atraktivnost i aktualnost programa proizlazi iz inovativnih nastavnih sadržaja, metoda i načina izvođenja nastave koji su prilagođeni i usmjereni na usvajanje i implementaciju temeljnih i specifičnih znanja, vještina i kompetencija u području ekonomije, posebice održivoga razvoja turizma, odnosno usmjereni u obrazovanje budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu i javnom sektoru. Atraktivnosti programa svakako doprinose i gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse, te izvođenje problemske nastave. Budući da se navedeni diplomski program izvodi u online obliku, nužno je istaknuti i prednosti koje proizlaze iz takvog načina studiranja, a odnose se na uštede u troškovima studiranja (praćenje nastave iz vlastitog doma), biranje dinamike savladavanja nastavnog gradiva, poboljšanje učinkovitosti studiranja, te stjecanje znanja na suvremene inovativne načine.

Voditelj studija

izv. prof. dr. sc. Siniša Bogdan
Kontakt: sinisa.bogdan@fthm.hr

Trajanje studija

2 semestra

ECTS bodovi

60

Uvjeti za upis

Završen sveučilišni prijediplomski studij (240 ECTS-a)

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobiti studente za obavljanje menadžerskih poslova vezanih uz koncepcijsko oblikovanje i implementaciju održivoga razvoja turizma uz njegovo stalno unapređenje.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 • Vladanje znanjima iz područja turizma i održivog razvoja.
 • Sposobnost praćenja i vrednovanja globalnih trendova vezanih uz održivi razvoj turizma.
 • Sposobnost samostalnoga upravljanja poslovnim procesima vezanim uz turizam i ugostiteljstvo na načelima održivog razvoja.
 • Sposobnost upravljanja prostornim resursima i primjene koncepcije održivog razvoja.
 • Sposobnost praćenja i primjene legislative i standarda u cilju održivog poslovanja u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Sposobnost preuzimanja timske i osobne odgovornosti za realizaciju projektne ideje.
 • Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.
 • Sposobnost analize, interpretacije i primjene ključnih pokazatelja za ocjenu rezultata poslovanja.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine. 

Mogućnost zapošljavanja

Program diplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja, vještine i kompetencije za obavljanje menadžerskih poslova najviše razine u turizmu, koji se u suvremenim uvjetima moraju odvijati u skladu s načelima održivog razvoja. Tako će budući magistri ekonomije biti osposobljeni: zauzeti značajne pozicije u javnom i privatnom sektoru na menadžerskim poslovima u putničkim agencijama, turističkim zajednicama, ugostiteljskim objektima, zaštićenim područjima kao što su: nacionalni parkovi, parkovi prirode i sl. Osim toga program osposobljava studente za obavljanje poslova u području destinacijskog menadžmenta, te za bavljenje poduzetništvom u turizmu i srodnim djelatnostima koja traže specifična znanja iz turizma temeljena na načelima održivog razvoja.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni/a magistar/magistra ekonomije – kratica: univ. mag. oec. (300 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga studija studenti imaju mogućnost upisati doktorski  studij ili neki od oblika sveučilišnih specijalističkih studija, odnosno programe cjeloživotnoga učenja.

Dodatne informacije

 • Online diplomski studij Održivi razvoj turizma izvodi se za studente u izvanrednom statusu
 • Školarina iznosi 729,98 € / 5.500,00 kn, upisnina 50,43 € / 380,00 kn
 • Nastava će biti organizirana modularno (75% od ukupnog fonda sati predviđenog za redovite studente)
 • Upisna kvota 90
 • Provjere znanja (kolokviji i ispiti) održavati će se na fakultetu u Opatiji (onsite). S obzirom da je  ovaj program akreditiran kao online studij, u zavisnosti o upisanom broju studenata na ovaj studij iz šire okolice Zaboka, omogućiti će se polaganje kolokvija i ispita u kontroliranim uvjetima uz nazočnost dežurnog nastavnika ili suradnika i u Studijskom centru Zabok.
DUBLINSKI DESKRIPTORIISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA
Znanje i razumijevanje1. Kritički prosuđivati koncepte, modele i teorije iz područja održivog razvoja. 
2. Analizirati rezultate znanstvenih i stručnih istraživanja iz područja održivog razvoja
Primjena znanja i razumijevanja3. Primijeniti koncept održivosti u upravljanju prirodnim i turističkim resursima. 
4. Analizirati i interpretirati učinke turizma 
5. Odabrati i primijeniti održive poslovne modele te kvantitativne i kvalitativne metode za poslovno odlučivanje
6. Identificirati i oblikovati održiva rješenja za operativnu i stratešku razinu upravljanja.
Zaključivanje i rasuđivanje7. Preuzimati osobnu i timsku odgovornost u rješavanju problema održivog razvoja na načelima etike i društveno odgovornog poslovanja. 
8. Samostalno prikupiti i analizirati podatke, argumentirano donositi zaključke te pismeno i usmeno prezentirati rezultate vlastitih znanstvenih i stručnih istraživanja.
Komunikacija9. Argumentirano pismeno i usmeno komunicirati rješenja iz područja održivog razvoja.
Vještine učenja10. Kritički prosuditi stečeno znanje u cilju daljnjeg cjeloživotnog učenja.
  Nacionalna ekonomija  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
  Strateški menadžment u turizmu  Syllabus   Detaljni izvedbeni plan nastave
  Menadžment rizika  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Ekonomika održivog razvoja  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Ekonomska održivost turizma  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Poslovna etika i kultura  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Mobilnost u turizmu  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Utjecaj klimatskih promjena na gospodarstvo  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Ekonometrija  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Održivo upravljanje turističkim resursima  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Vrednovanje prirodnih resursa u turizmu  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Mobilna tehnologija u turizmu  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
  Menadžment EU projekata  Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave

Ažurirano 20.03.2023.

Skip to content