Menadžment održivog razvoja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj, koja je u potpunosti orijentirana na edukaciju, razvoj kadrova i znanstvenih istraživanja u području turizma, ugostiteljstva i održivoga razvoja izvodi preddiplomski sveučilišni studij “Menadžment održivoga razvoja” (4 godine, 240 ECTS-a).

Sveučilišni prijediplomski studij “Menadžment održivoga razvoja” izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji za:

 • studente u redovitom statusu i za
 • studente u izvanrednom statusu.

Voditelj studija

izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić
Kontakt: zgrdic@fthm.hr

Trajanje studija

8 semestara (4 godine)

ECTS bodovi

240

Uvjeti za upis

Završena četverogodišnja srednju škola, položena državna maturu i stečeni  uvjeti za upis u prvu godinu studija.

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa je osposobljavanje studenata za rješavanje kompleksnih poslova te vođenje ekonomskih i društvenih procesa u području poslovne ekonomije u turizmu i održivom razvoju.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 • Vladanje znanjima u području poslovne ekonomije i održivoga razvoja.
 • Sposobnost praćenja i vrednovanja trendova vezanih za održivi razvoj turizma i planiranja politike održivog turističkoga razvoja.
 • Sposobnost primjene metoda i modela poslovanja u turizmu, ugostiteljstvu i održivom razvoju.
 • Sposobnost upravljanja projektima uvažavajući načela održivog razvoja.
 • Sposobnost upravljanja ljudskim, financijskim, materijalnim i informacijskim resursima.
 • Organizacijske i menadžerske vještine.
 • Vještine poslovne komunikacije na materinjem i stranim jezicima, te primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Sposobnost primjene legislative i standarde u turizmu, ugostiteljstvu i održivom razvoju.
 • Sposobnost preuzimanja odgovornosti za donošenje odluka i izvođenje složenijih poslova u turizmu i ugostiteljstvu uz uvažavanje načela etike i društvene odgovornosti.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine. 

Mogućnost zapošljavanja

Program prijediplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje menadžerskih poslova niže i srednje razine u turističkom sektoru, koji se u suvremenim uvjetima mora razvijati na načelima održivoga razvoja. Po završetku studija nudi se mogućnost zapošljavanja u:

 • javnom sektoru
 • turističkom sustavu (sustav turističkih organizacija, turističkih zajednica, turističke agencije, turističke udruge)
 • svim selektivnim oblicima turističke ponude i prateće industrije (odjel upravljanja okolišem, zelene nabave, zelene infrastrukture)
 • sustavu obrazovanja
 • komunalnom sustavu, medijima, službama računovodstva, kontrole i inspekcijama
 • financijskim institucijama i ostalim gospodarskim poslovnim sustavima, koji provode i unapređuju održivi razvoj.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije ‒ kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Kandidati s diplomom prvostupnika ekonomije (240 ECTS-a) mogu nastaviti studij na jednom od diplomskih studija, odnosno upisati neke od programa cjeloživotnoga učenja.

DUBLINSKI DESKRIPTORIISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA
Znanje i razumijevanje1. Tumačiti temeljne pojmove iz područja poslovne ekonomije i održivog razvoja. 
2. Identificirati strukturu i opisati procese upravljanja prirodnim, ljudskim, financijskim, materijalnim i informacijskim resursima.
3. Osmisliti i predložiti rješenja jednostavnih poslovnih problema iz područja poslovne ekonomije i održivog razvoja.
Primjena znanja i razumijevanja4. Analizirati primjenu i učinke načela održivog razvoja u poslovnoj praksi.
5. Objasniti i analizirati funkcije menadžmenta s naglaskom na održivo upravljanje. 
6. Primijeniti stečena znanja iz specifičnih područja mikroekonomije i makroekonomije.
7. Planirati implementaciju sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću.
8. Primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u poslovanju.
9. Analizirati nacionalno i međunarodno okruženje.
10. Vrednovati koncepte projektnog menadžmenta u cilju učinkovitog upravljanja okolišnim projektima.
11. Prikupljati i analizirati kvantitativne i kvalitativne podatke i informacije relevantne za donošenje održivih poslovnih odluka.
12. Opisati i objasniti elemente održivog marketinškog koncepta poslovanja.
13. Primijeniti koncept održivosti u proizvodnji, distribuciji, ponudi i potrošnji roba i usluga.
Zaključivanje i rasuđivanje14. Samostalno donositi zaključke i prezentirati rezultate istraživanja.
15. Predlagati održiva rješenja za operativnu i stratešku razinu upravljanja.
16. Preuzimati osobnu i timsku odgovornost za predlaganje održivih poslovnih rješenja uvažavajući načela etike i društvene odgovornosti.
Komunikacija17. Upravljati poslovnom komunikacijom na materinjem i stranom jeziku u multikulturnom okruženju.
18. Implementirati socijalne, komunikacijske i interpersonalne vještine u osobnom i profesionalnom razvoju.
Vještine učenja19. Stjecati vještine aktivnog učenja i kritičkog razmišljanja.
 Mikroekonomija     Syllabus      Detaljni izvedbeni plan nastave
 Matematika Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Statistika Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna informatika  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Prirodne osnove geoprostora  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Osnove izrade pisanog djela Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Makroekonomija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Promet u turizmu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turizam i turistički sustav Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Prvi strani jezik – Engleski 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Prvi strani jezik – Njemački 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Računovodstvo Syllabus      Detaljni izvedbeni plan nastave
Ekonomika okoliša Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Urbana ekonomija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment kvalitete Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Engleski 2 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Njemački 2 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Održivi marketing Sllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Održivi razvoj Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Održivi razvoj turizma Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment znanja Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Francuski 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Njemački 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Talijanski 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Javne financije Syllabus      Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment turističke destinacije Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Izvješćivanje o održivosti Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodne financije Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Njemački 2 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Talijanski 2 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Francuski 2 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžerske vještine Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave 
Sigurnost informacijskih sustava Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Francuski u gastronomiji Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment institucija kulture i umjetnosti Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Poslovni turizam Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zdravstveni turizam Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment odnosa s javnošću i protokola Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Treći strani jezik – Talijanski 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Treći strani jezik – Francuski 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Njemački 3 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Engleski 3 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Financijski menadžment Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment ljudskog kapitala Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Upravljanje obalnim područjima Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Upravljanje odnosima u turizmu i ugostiteljstvu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment sporta u turizmu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Francuski 3 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodno poduzetništvo Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Obiteljsko poduzetništvo Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Marketing u hotelijerstvu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Treći strani jezik – Kineski 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Digitalne financije Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment neprofitnih organizacija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Strategija razvoja i poslovna politika Syllabus      Detaljni izvedbeni plan nastave 
Kontroling Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Financiranje zaštite okolišaSyllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodna ekonomija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Računovodstvo okoliša Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Financijska efikasnost razvojnog programa Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment prometa u turističkoj destinaciji Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment kampovaSyllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Društveno poduzetništvo u uslužnim djelatnostima Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodna enogastronomija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Financijsko planiranje Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Business Communication in Tourism Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Ekonomika Europe Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Etika i društvena odgovornost Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Principi i praksa turizma i hotelijerstvaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Stručna praksa Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment malih i srednjih poduzeća Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Istraživanje zadovoljstva klijenta Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Cost benefit analiza  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžerska ekonomija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Planiranje događaja Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Urbani marketing Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Cultural and Historical Heritage of Croatia Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave

Ažurirano 20.03.2023.

Skip to content