Održivi razvoj turizma

Studijski program Održivi razvoj turizma oblikovan je slijedom koncepcije koju promovira Svjetska turistička organizacija (UNWTO) i UNCESC-om odbor za svjetsku turističku baštinu. Navedena su polazišta implementirana u strukturu nastavnoga plana i programa koji je orijentiran obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru, kojima se kroz različite nastave sadržaje nudi sagledavanje složenih ekonomskih znanja uvažavajući specifična znanja, vještine i kompetencije potrebne za implementaciju održivoga razvoja turizma.

Voditelj studija

izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić

Kontakt: zgrdic@fthm.hr

Trajanje studija

2 semestra

ECTS bodovi

60

Uvjeti za upis

Završen sveučilišni prijediplomski studij (240 ECTS-a)

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobiti studente za obavljanje menadžerskih poslova vezanih uz koncepcijsko oblikovanje i implementaciju održivoga razvoja turizma uz njegovo stalno unapređenje.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

  • Vladanje znanjima iz područja turizma i održivog razvoja.
  • Sposobnost praćenja i vrednovanja globalnih trendova vezanih uz održivi razvoj turizma.
  • Sposobnost samostalnoga upravljanja poslovnim procesima vezanim uz turizam i ugostiteljstvo na načelima održivog razvoja.
  • Sposobnost upravljanja prostornim resursima i primjene koncepcije održivog razvoja.
  • Sposobnost praćenja i primjene legislative i standarda u cilju održivog poslovanja u turizmu i ugostiteljstvu.
  • Sposobnost preuzimanja timske i osobne odgovornosti za realizaciju projektne ideje.
  • Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.
  • Sposobnost analize, interpretacije i primjene ključnih pokazatelja za ocjenu rezultata poslovanja.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine. 

Mogućnost zapošljavanja

Program diplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje menadžerskih poslova najviše razine u turizmu, koji se u suvremenim uvjetima mora razvijati na načelima održivog razvoja. Tako će magistri ekonomije moći zauzeti značajne pozicije u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, ugostiteljskim objektima, u obrazovanju, komunalnom sustavu, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude, pratećim industrijama, financijskim institucijama, službama računovodstva i kontrole, inspekcijama i njima pratećim tijelima, gdje se traže specifična znanja iz područja turizma, hotelijerstva, restoraterstva i srodnim djelatnostima, a koja prihvaćaju načela održivog razvoja.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni/a magistar/magistra ekonomije – kratica: univ. mag. oec. (300 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga studija studenti imaju mogućnost upisati doktorski  studij ili neki od oblika sveučilišnih specijalističkih studija, odnosno programe cjeloživotnoga učenja.

DUBLINSKI DESKRIPTORIISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA
Znanje i razumijevanje1. Kritički prosuđivati koncepte, modele i teorije iz područja održivog razvoja. 
2. Analizirati rezultate znanstvenih i stručnih istraživanja iz područja održivog razvoja
Primjena znanja i razumijevanja3. Primijeniti koncept održivosti u upravljanju prirodnim i turističkim resursima. 
4. Analizirati i interpretirati učinke turizma 
5. Odabrati i primijeniti održive poslovne modele te kvantitativne i kvalitativne metode za poslovno odlučivanje
6. Identificirati i oblikovati održiva rješenja za operativnu i stratešku razinu upravljanja.
Zaključivanje i rasuđivanje7. Preuzimati osobnu i timsku odgovornost u rješavanju problema održivog razvoja na načelima etike i društveno odgovornog poslovanja. 
8. Samostalno prikupiti i analizirati podatke, argumentirano donositi zaključke te pismeno i usmeno prezentirati rezultate vlastitih znanstvenih i stručnih istraživanja.
Komunikacija9. Argumentirano pismeno i usmeno komunicirati rješenja iz područja održivog razvoja.
Vještine učenja10. Kritički prosuditi stečeno znanje u cilju daljnjeg cjeloživotnog učenja.
 Nacionalna ekonomija     Syllabus 
 Strateški menadžment u turizmu  Syllabus
 Menadžment rizika Syllabus
 Ekonomika održivog razvoja Syllabus
 Ekonomska održivot turizma Syllabus
 Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu Syllabus
 Turistička potrošnja Syllabus
 Poslovna etika i kultura Syllabus
 Standardi u ugostiteljstvu Syllabus
 Statistička kontrola procesa Syllabus
 Poduzetništvo u kulturi Syllabus
 Mobilnost u turizmu Syllabus
 Ekonometrija Syllabus
 Održivo upravljanje turističkim resursima  Syllabus
 Vrednovanje prirodnih resursa u turizmu Syllabus
 Modeli sustava kvalitete  Syllabus
 Poslovna inteligencija Syllabus
 Komparativni fiskalni sustavi Syllabus
 Međunarodno kretanje kapitala Syllabus
 Nutricionizam Syllabus
 Menadžment EU projekata  Syllabus
 Turizam, terorizam i migracije Syllabus
 Mobilna tehnologija u turizmu Syllabus

Ažurirano 20.03.2023.

Skip to content