Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima

Ciljevi programa i ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

 • Usvajanje stručne terminologije i gramatičkih struktura koje se koriste u usmenoj i pismenoj poslovnoj komunikaciji u turizmu na engleskom, njemačkom, talijanskom i/ili francuskom jeziku.
 • Razvijanje komunikacijske kompetencije na određenom stranom jeziku u području poslovnoga komuniciranja u turizmu s posebnim obzirom na interkulturalnu komunikaciju.
 • Završetkom ovoga programa polaznici će steći jezičnu i kulturološku kompetenciju koja je pretpostavka za usmeno i pismeno poslovno komuniciranje na odgovarajućem stranom jeziku na razini B2 te će moći:
 • Voditi poslovne razgovore s poslovnim partnerom u direktnom kontaktu ili preko telefona.
 • Samostalno čitati i pisati poslovna pisma koja se najčešće koriste u poslovnom dopisivanju u turizmu.
 • Povezati teoriju i praksu interkulturne komunikacije u poslovnom okruženju, razlučiti osobne nesporazume od interkulturnih nesporazuma i izbjegavati, te po potrebi rješavati kulturološke nesporazume.

Trajanje programa

 • Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati.

Broj ECTS bodova

 • Po završetku programa polaznici nakon položenoga završnog ispita stječu 3 ECTS boda i dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Ciljne skupine polaznika

 • Program je namijenjen polaznicima koji imaju predznanje engleskog, njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika (na razini B1/B2), a koji žele proširiti postojeće ranije stečena znanje jezika struke kako u usmenom tako i u pisanom obliku.

Uvjeti upisa na program

 • završena najmanje četverogodišnja srednja škola
 • poznavanje stranoga jezika koji polaznik odabere na razini B1

Letak

Cijena programa

 • Cijena školarine iznosi 750,00 kn (99,54*)
 • Podaci potrebni za uplatu izabranog tečaja su sljedeći:
  • Žiro račun FMTU: HR1323600001101496052
  • Opis plaćanja: ime i prezime polaznika te njegov OIB
  • POZIV NA BROJ:
   • Poslovno komuniciranje u turizmu na engleskom jeziku 163
   • Poslovno komuniciranje u turizmu na njemačkom jeziku 162
   • Poslovno komuniciranje u turizmu na talijanskom jeziku 172
   • Poslovno komuniciranje u turizmu na francuskom jeziku 173
 • Fakultet zadržava pravo neodržavanja navedenih tečaja ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika. U tom slučaju Fakultet će polazniku vratiti cjelokupni iznos uplaćene školarine.

 * fiksni tečaj konverzije 1kn = 7,53450 €

Termini upisa

 • Prijave na program su otvorene i mogu se izvršiti isključivo online putem google obrasca
 • Prijave se zaprimaju do travnja 2022. godine

Potrebna dokumentacija

 • preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • preslika dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja (osim za studente FMTU)

NAPOMENA: dokumentacija se uploada u obrazac prilikom online prijave.

Definirani termini izvedbe programa s okvirnim temama i predavačima te definiranim mjestom i vremenom izvođenja programa ili njegovih dijelova (uključujući termine provjere znanja ako su predviđene)

Termini izvedbe programa

 • Zimski semestar akademske godine 2021./2022.
 • Početak predavanja: travanj 2022. godine
 • Predavanja će se održavati prema individualnom dogovoru predavača i polaznika

Termini provjere znanja

 • Naknadno će se definirati prema dogovoru s predavačima

Mjesto izvedbe programa

 • nastava na programu će se odvijati u skladu s online modelom putem platforme Microsoft Teamsa.

Predavači

 • Njemački jezik: Iva Barić, prof.
 • Talijanski jezik: izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin
 • Francuski jezik: dr. sc. Alenka Šuljić Petrc 

Voditeljica programa

dr. sc. Alenka Šuljić Petrc

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: + 385 51 294 689
Fax: + 385 51 294 226
E-mail: alenkasp@fthm.hr

Tajnica programa

Jasna Lasinger Silađev, mag.oec.

Primorska 46, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija
Tel.: + 385 51 294 689
Fax: + 385 51 294 226
E-mail: jasnal@fthm.hr

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content