Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima

Ciljevi programa i ishodi učenja, odnosno opće i specifične kompetencije, te vještine i znanja koje će polaznik steći završetkom programa

  • Usvajanje stručne terminologije i gramatičkih struktura koje se koriste u usmenoj i pismenoj poslovnoj komunikaciji u turizmu na engleskom, njemačkom, talijanskom i/ili francuskom jeziku.
  • Razvijanje komunikacijske kompetencije na određenom stranom jeziku u području poslovnoga komuniciranja u turizmu s posebnim obzirom na interkulturalnu komunikaciju.
  • Završetkom ovoga programa polaznici će steći jezičnu i kulturološku kompetenciju koja je pretpostavka za usmeno i pismeno poslovno komuniciranje na odgovarajućem stranom jeziku na razini B2 te će moći:
  • Voditi poslovne razgovore s poslovnim partnerom u direktnom kontaktu ili preko telefona.
  • Samostalno čitati i pisati poslovna pisma koja se najčešće koriste u poslovnom dopisivanju u turizmu.
  • Povezati teoriju i praksu interkulturne komunikacije u poslovnom okruženju, razlučiti osobne nesporazume od interkulturnih nesporazuma i izbjegavati, te po potrebi rješavati kulturološke nesporazume.

Trajanje programa

  • Svaki program je organiziran u trajanju od 30 sati.

Broj ECTS bodova

  • Po završetku programa polaznici nakon položenoga završnog ispita stječu 3 ECTS boda i dobivaju odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Uvjeti upisa

Izvedbeni plan programa

Kontakt

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content