Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku

Fakultet za  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj, koja je u potpunosti orijentirana na edukaciju, razvoj kadrova i znanstvenih istraživanja u području  turizma i ugostiteljstva izvodi sveučilišni prijediplomski studij “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu” (4 godine, 240 ECTS-a).

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) studijskom je programu dodijelila certifikat kvalitete UNWTO.TedQual za razdoblje 2020. – 2024. UNWTO.TedQual je program zaklade UNWTO.Themis i najvažniji je dokaz kvalitete programa visokog obrazovanja, osposobljavanja i istraživanja u turizmu u cijelom svijetu. 

 • Sveučilišni prijediplomski studij “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu” ima 2 smjera, i to:
  • Menadžment u turizmu
  • Menadžment u hotelijerstvu.
 • Sveučilišni prijediplomski studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji  za:
  • studente u redovitom statusu i
  • studente u izvanrednom statusu.
 • Sveučilišni prijediplomski studij u Studijskom centar Zabok izvodi se za:
  • studente u izvanrednom statusu.

Voditelj studija

doc. dr. sc. Krešimir Mikinac
Kontakt: kresimir.mikinac@fthm.hr

Trajanje studija

8 semestara (4 godine)

ECTS bodovi

240

Uvjeti za upis

Završena četverogodišnja srednju škola, položena državna maturu i stečeni  uvjeti za upis u prvu godinu studija.

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobljavanje studenata za rješavanje kompleksnih poslova i vođenje ekonomskih procesa u području poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu. 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 • Vladanje znanjima u području poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Sposobnost primjene metoda i modela poslovanja u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Sposobnost praćenja i analiziranja ekonomskih i turističkih politika, praksi i trendova.
 • Sposobnost upravljanja ljudskim, financijskim, materijalnim i informacijskim resursima.
 • Sposobnost upravljanja projektima.
 • Organizacijske i menadžerske vještine.
 • Vještine poslovne komunikacije na materinjem i stranim jezicima, te primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • Sposobnost razumijevanja legislative i standarda u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Sposobnost vrednovanja i predlaganja prikladne strategije razvoja, poslovnih planova i budžeta.
 • Sposobnost preuzimanja odgovornosti za donošenje odluka i izvođenje složenijih poslova u turizmu i ugostiteljstvu uz uvažavanje načela etike i društvene odgovornosti.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine. 

Mogućnost zapošljavanja

Po završetku ovoga programa studenti će moći obavljati poslove iz područja turizma, ali i u drugim područjima poslovne ekonomije. Program prijediplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje menadžerskih poslova niže i srednje razine u turističkom sektoru. Po završetku studija nudi se mogućnost zapošljavanja u:

 • sustavu turističkih organizacija, turističkih zajednica, turističkim agencijama i turističkim udrugama
 • hotelskim poslovnim subjektima i svim selektivnim oblicima turističke ponude, te prateće industrije
 • javnom sektoru, komunalnom sustavu, medijima, službama računovodstva, kontrole i inspekcijama
 • sustavu obrazovanja
 • financijskim institucijama i ostalim gospodarskim poslovnim sustavima, gdje se traže specifična znanja iz područja turizma i ugostiteljstva.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije ‒ kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Kandidati s diplomom prvostupnika ekonomije (240 ECTS-a) mogu nastaviti studij na jednom od diplomskih studija, odnosno upisati neke od programa cjeloživotnoga učenja.

DUBLINSKI DESKRIPTORIISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA
Znanje i razumijevanje1. Poznavati i pravilno tumačiti temeljne pojmove poslovne ekonomije.
2. Identificirati i opisati procese upravljanja ljudskim, financijskim, materijalnim i informacijskim resursima.
3. Utvrditi elemente poslovnih sustava i vrednovati različita organizacijska rješenja.
Primjena znanja i razumijevanja4. Prikupljati i analizirati kvantitativne i kvalitativne podatke i informacije relevantne za poslovno upravljanje.
5. Primijeniti kvantitativne i kvalitativne metode i poslovne modele.
6. Analizirati makro i mikroekonomsko okruženje, modele i politike sa svrhom donošenja optimalnih poslovnih odluka.
7. Opisati i analizirati funkcije menadžmenta.
8. Predlagati inovativna rješenja za operativno i strateško upravljanje.
9. Primijeniti stečena znanja iz specifičnih područja mikroekonomije i/ili makroekonomije.
10. Primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u poslovanju.
11. Tumačiti i primijeniti standarde kvalitete i sigurnosti.
12. Osmisliti i samostalno provesti poduzetničku ideju.
13. Identificirati, argumentirati i predlagati rješenja jednostavnijih problema iz područja poslovne ekonomije.
14. Upravljati projektima u nepredvidivim uvjetima na domaćem i međunarodnom tržištu.
15. Identificirati trendove i predlagati inovativna rješenja za unapređenje turističke i ugostiteljske ponude.
16. Primijeniti znanstvenu metodologiju u znanstvenom i stručnom radu.
Zaključivanje i rasuđivanje17. Samostalno donositi zaključke i prezentirati rezultate istraživanja.
18. Preuzimati osobnu i timsku odgovornost na načelima etike i društveno odgovornog poslovanja.
Komunikacija19. Upravljati poslovnom komunikacijom na materinjem i stranom jeziku u multikulturnom okruženju.
20. Primijeniti socijalne, komunikacijske i interpersonalne vještine u osobnom i profesionalnom razvoju.
Vještine učenja21. Kritički prosuditi stečeno znanje i ocijeniti potrebu za daljnjim usavršavanjem.
 Mikroekonomija     Syllabus        Detaljni izvedbeni plan nastave
 Matematika Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Statistika Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna informatika  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Uvod u ugostiteljstvo Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Osnove izrade pisanog djela  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Makroekonomija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Promet u turizmu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Specifični oblici turizma Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Prvi strani jezik – Engleski 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Prvi strani jezik – Njemački 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
RačunovodstvoSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Ekonomika turizmaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Poduzetništvo i inovacijeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
E – poslovanje u hotelijerstvu Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Engleski 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Njemački 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
MarketingSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Ekonomika ugostiteljskih poduzećaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Hrana i prehrana Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Turistička geografijaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Francuski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik  – Njemački 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik  – Talijanski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Javne financijeSyllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment turističke destinacijeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment kvaliteteSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Trendovi u prehraniSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Njemački 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Talijanski 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Francuski 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžerske vještineSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Sigurnost informacijskih sustavaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Francuski u gastronomijiSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment institucija kulture i umjetnostiSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Poslovni turizamSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Zdravstveni turizamSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment odnosa s javnošću i protokolaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Treći strani jezik – Talijanski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Treći strani jezik – Francuski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Njemački 3Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Engleski 3Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Financijski menadžmentSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment ljudskog kapitalaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžersko računovodstvoSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment gastronomije i restoraterstvaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment sporta u turizmuSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Francuski 3Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodno poduzetništvoSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Obiteljsko poduzetništvoSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Marketing u hotelijerstvuSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Treći strani jezik – Kineski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Digitalne financijeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment neprofitnih organizacijaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Strategija razvoja i poslovna politikaSyllabus   Detaljni izvedbeni plan nastave 
KontrolingSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Organizacija i menadžment procesnih funkcija hotelaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Metode poslovnog odlučivanja u turizmuSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Upravljanje prihodimaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Financijska efikasnost razvojnog programa Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment prometa u turističkoj destinacijiSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment kampovaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Društveno poduzetništvo u uslužnim djelatnostimaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodna enogastronomijaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Financijsko planiranjeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Business Communication in TourismSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Ekonomika EuropeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Etika i društvena odgovornostSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Principi i praksa turizma i hotelijerstvaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Stručna praksaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment malih i srednjih poduzećaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Istraživanje zadovoljstva klijentaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Cost benefit analiza Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžerska ekonomijaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Planiranje događajaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Urbani marketingSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Cultural and Historical Heritage of CroatiaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
 Mikroekonomija   Syllabus        Detaljni izvedbeni plan nastave
 Matematika Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Statistika Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna informatika  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Uvod u turizam Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Osnove izrade pisanog djela  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Makroekonomija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Promet u turizmu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Specifični oblici turizma Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Prvi strani jezik – Engleski 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Prvi strani jezik – Njemački 1 Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
RačunovodstvoSyllabus   Detaljni izvedbeni plan nastave
Ekonomika turizmaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Poduzetništvo i inovacijeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
E – poslovanje u turizmuSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Engleski 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Njemački 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
MarketingSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Ekonomika ugostiteljskih poduzećaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Hrana i prehranaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Turistička geografijaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Francuski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Njemački 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Talijanski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Javne financijeSyllabus   Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment turističke destinacijeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment kvalitete Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodne financijeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Njemački 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Talijanski 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Francuski 2Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžerske vještineSyllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave 
Sigurnost informacijskih sustavaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Francuski u gastronomijiSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment institucija kulture i umjetnosti Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Poslovni turizamSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Zdravstveni turizamSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment odnosa s javnošću i protokolaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Treći strani jezik – Talijanski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Treći strani jezik – Francuski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Njemački 3Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Prvi strani jezik – Engleski 3Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Financijski menadžmentSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment ljudskog kapitalaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžersko računovodstvoSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodni turizamSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment sporta u turizmuSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Drugi strani jezik – Francuski 3Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodno poduzetništvo Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave 
Obiteljsko poduzetništvoSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Marketing u hotelijerstvuSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Treći strani jezik – Kineski 1Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Digitalne financijeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment neprofitnih organizacijaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Strategija razvoja i poslovna politikaSyllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave 
KontrolingSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Organizacija i menadžment procesnih funkcija hotelaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Metode poslovnog odlučivanja u turizmuSyllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Izravna inozemna ulaganja i turizamSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Financijska efikasnost razvojnog programa Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment prometa u turističkoj destinacijiSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžment kampovaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Društveno poduzetništvo u uslužnim djelatnostimaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Međunarodna enogastronomijaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Financijsko planiranjeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Business Communication in TourismSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Ekonomika EuropeSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Etika i društvena odgovornostSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Principi i praksa turizma i hotelijerstvaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Stručna praksaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave 
Menadžment malih i srednjih poduzećaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Istraživanje zadovoljstva klijentaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Cost benefit analiza Syllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Menadžerska ekonomijaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Planiranje događajaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave
Urbani marketingSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave 
Cultural and Historical Heritage of CroatiaSyllabus Detaljni izvedbeni plan nastave

Ažurirano 20.03.2023.

Skip to content