Upisi za buduće studente

 1. Prijava u sustav www.postani-student.hr 
 2. Prijava ispita državne mature / prijava studijskih programa
 3. Formirati listu prioriteta studijskih programa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 4. Objava konačne rang liste i dodjela upisnog broja za određeni studijski program (www.postani-student.hr
 5. Upis na studijski program – upisi na FMTU se obavljaju online

Nakon objave konačne rang-liste državne mature preko NISpVU sustava, kandidati koji ostvare pravo upisa i dobiju upisni broj u svoj pretinac e-pošte će dan prije upisa dobiti link za dostavu upisne dokumentacije i upute za upis. 

On-line upisi u ljetnom roku održat će se od

20. 7. 2023. od 8:00 h
do 21. 7. 2023. do 12:00 h

putem web aplikacije: Upisi u I. godinu (link će biti dostupan u danima upisa)

Kandidat koji ne pristupi upisima u navedenim terminima gubi pravo upisa na studijski program.

VAŽNO!

Svu upisnu dokumentaciju potrebno je prije upisa pripremiti i ispuniti a u slučaju nepotpune ili neispravne dokumentacije od pristupnika će se putem aplikacije zatražiti ispravka ili dopuna iste .

Mole se svi kandidati koji su prilikom prijave državne mature u sustav postani student prijavili mail s domenom @skole.hr da prije upisa na e-mail Ureda za studente (studentska@fthm.hr) dostave drugu email adrese (@gmail.com) ili sami u sustavu postani student izmjene adresu.

Dokumentacija

 • Vlastita fotografija u boji i preslika vlastoručnog potpisa
 • Preslika osobne iskaznice (prednja strana i zadnja strana)
 • Potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a (za studente čije je prebivališta izvan Rijeke i okolice)
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) za studente koji mijenjaju studij ili se upisuju u statusu «stranac»*. 
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 50,43 € (380,00 kn)* (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
 • Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta dostavljaju Ispisnicu a studenti koji studiraju ili su studirali u statusu izvanrednog studentu dostavljaju potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Sveučilišni sportski obrazac

*Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u  statusu redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija 729,98 € (5.500,00 kn)*.

SMJEROVE (Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu) na prijedplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu kandidati će birati putem obrasca na upisu. Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

 • Vlastita fotografija u boji i preslika vlastoručnog potpisa
 • Preslika osobne iskaznice (prednja strana i zadnja strana)
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) – 729,98 € (5.500,00 kn)*.
 • Priznanica o uplati troškova upisa – 50,43 € (380,00 kn)* – iznos ne obuhvaća osiguranje studenta
 • Potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Sveučilišni sportski obrazac

SMJEROVE (Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu) na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu kandidati će birati putem obrasca na upisu. Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

 • Vlastita fotografija u boji i preslika vlastoručnog potpisa
 • Ugovor o studiranju SC Zabok – ispunjenog dostaviti putem aplikacije za upis
 • Sveučilišni sportski obrazac
 • Preslika osobne iskaznice (prednja strana i zadnja strana)
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) – 729,98 € (5.500,00 kn)*.
 • Priznanica o uplati troškova upisa – 50,43 € (380,00 kn )* – iznos ne obuhvaća osiguranje studenta
 • Potvrda o uplati troškova izvođenja nastave u SC Zabok – 239,90 €  (1.800,00 kn)*
 • Potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu

SMJEROVE (Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu) na preddplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu kandidati će birati putem obrasca na upisu. Prednost pri upisu željenog smjera imaju kandidati s većim brojem bodova na rang listi do popunjavanja upisne kvote na smjeru. Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat će biti upisan na drugi smjer.

 • Vlastita fotografija u boji i preslika vlastoručnog potpisa
 • Preslika osobne iskaznice (prednja strana i zadnja strana)
 • Potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a (za studente čije je prebivališta izvan Rijeke i okolice)
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) za studente koji mijenjaju studij ili se upisuju u statusu «stranac»*. 
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 50,43 € (380,00 kn)* – iznos ne obuhvaća osiguranje studenta
 • Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta dostavljaju Ispisnicu a studenti koji studiraju ili su studirali u statusu izvanrednog studentu dostavljaju potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Sveučilišni sportski obrazac

*Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u  statusu redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija 729,98 € (5.500,00 kn)*.

 • Vlastita fotografija u boji i preslika vlastoručnog potpisa
 • Sveučilišni sportski obrazac
 • Preslika osobne iskaznice (prednja strana i zadnja strana)
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) – 729,98 € (5.500,00 kn)*.
 • Priznanica o uplati troškova upisa – 50,43 € (380,00 kn)* – iznos ne obuhvaća osiguranje studenta
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH obavezni su dostaviti potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu
 • Vlastita fotografija u boji i preslika vlastoručnog potpisa
 • Sveučilišni sportski obrazac
 • Preslika osobne iskaznice (prednja strana i zadnja strana)
 • Potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a (za studente čije je prebivališta izvan Rijeke i okolice)
 • Priznanica o uplati participacije (školarine) – 1.300,68 €  (9.800,00 kn)*
 • Priznanica o uplati troškova upisa – 50,43 € (380,00 kn)* – iznos ne obuhvaća osiguranje studenta
 • Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 • Ispisnica / potvrda prethodnog učilišta o studentskom statusu – kandidati koji su već studirali ili studiraju na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta dostavljaju Ispisnicu a studenti koji studiraju ili su studirali u statusu izvanrednog studentu dostavljaju potvrdu o studentskom statusu na prethodnom učilištu

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u 2022./2023. akademskoj godini  iznosi 729,98 € (5.500,00 kn)*.

Participacija redovitih studenta koji će u akad. god. 2023./2024. po prvi puta upisati I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci podmiruje se u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu redovitog studenta, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini trostrukog iznosa participacije uvećanu za troškove upisa – 2.189,93 €  (16.500,00 kn)*.

Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija iste razine u  statusu redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija – 729,98 € (5.500,00 kn)*.

Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu nekog drugog studija u okviru Sveučilišta u Rijeci u statusu redovitog studenta bez plaćanja participacije u troškovima studija.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija – 729,98 €  (5.500,00 kn)*.

Izvanredni studenti –  hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju školarinu u visini od 50% iznosa školarine utvrđene za izvanredne studente – 364,99 € (2.750,00 kn)uvećanu za troškove upisa 50,43 € (380,00 kn)*

Studentima kojima će se temeljem pismene zamolbe odobriti obročno plaćanje u tri rate, prvu ratu uplaćuju prilikom upisa (252,17 € / 1.900,00 kn)*, drugu ratu školarine moraju uplatiti do 31. prosinca 2023. (238,90 €  /1.800,00 kn)*, a treću ratu  do 31. siječnja 2024. godine (238,90 € / 1.800,00 kn)*
Studenti upisani na smjer Menadžment u hotelijerstvu na engleskom jeziku kojima će se temeljem pismene zamolbe odobriti obročno plaćanje u tri rate, prvu ratu uplaćuju prilikom upisa (437,99 € / 3.300,00 kn)*, drugu ratu školarine moraju uplatiti do 31. prosinca 2023. (431,35 € / 3.250,00 kn)*, a treću ratu  do 31. siječnja 2024. godine (431,35 € / 3.250,00 kn)*

Zamolba za obročno plaćanje školarine – dostavlja se prilikom upisa putem maila: studentska@fthm.hr (sa napomenom – upis u I. godinu studija 

 * fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sa sjedištem u Opatiji ili u Studijskom centru Zabok i na preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“ sa sjedištem u Opatiji  ima kandidat koji se nalazi na rang-listi unutar upisne kvote.

Detaljne upute i obavijesti o  postupku  prijava za upis na visoka učilišta, o polaganju ispita državne mature, studijskim programima, strukturi bodovanja i uvjetima za upis u prvu godinu studija objavljene su internetskim stranicama:

Dodatne informacije o cjelokupnom postupku kandidati mogu potražiti na službenim internetskim stranicama:

 • www.ncvvo.hr – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • www.studij.hr   i www. azvo.hr/preglednik – Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • www.mzos.hr  – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

Ljetni upisni rok

Prijave u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta na stranici www.postani-student.hr

Objava konačnih rang lista za upis na studijske programe: 19. 7. 2023. na mrežnoj stranici www.postani-student.hr 

UPISI STUDENATA  

od 20. 7. 2023. od 10:00 h
do 21. 7. 2023. do 12:00 h

putem linka: Upisi u I. godinu
(link će biti dostupan u danima upisa)

Kandidat koji ne pristupi upisima u navedenim terminima gubi pravo upisa na studijski program.

Jesenski upisni rok

Drugi (jesenski) krug upisa provest će se samo za studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta.

Prijave u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta na stranici www.postani-student.hr

Objava konačnih rang lista za upis na studijske programe: 18. 9. 2023.  na mrežnoj stranici www.postani-student.hr 

UPIS STUDENATA  

19. 9. 2023. 
od 10:00 h do 15.00 h

Bodovanje kandidata radi upisa u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija «Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu» i “Menadžment održivog razvoja, provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvom znanosti i obrazovanja  Republike Hrvatske, te srednjim školama.

Za upis u I. godinu studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji boduje se:

a) uspjeh ostvaren tijekom srednje škole – najviše 40% (odnosi se na prosjek svih ocjena postignutih tijekom   srednjoškolskog obrazovanja)

b) uspjeh ostvaren na državnoj maturi – najviše 60% od čega:

 • Hrvatski jezik – najviše 20 % bodova – jedna razina
 • Matematika – najviše 20 % bodova – osnovna razina (B)
 • Strani jezik — najviše 20 % bodova  – osnovna razina (B)

c) posebna postignuća:

 • znanje stranog jezika (pisanje i govor – engleski, njemački i talijanski jezik) kojeg pristupnik nije učio u srednjoj školi i koji mu nije materinji jezik. Kandidati prilažu potvrdu o uspješno položenom ispitu iz stranog jezika A2 razine 
 • završena još jedna četverogodišnja srednja škola
 • osvojeno jedno od prva tri mjesta na: međunarodnom strukovnom natjecanju (GASTRO) 
 • vrhunski sportaš  1. – 3. kategorije s potvrdom Hrvatskog olimpijskog odbora 

Kandidat koji ima pravo na bodove temeljem vrednovanja posebnih postignuća (za točke 1, 2 i 3) odgovarajuće originalne dokumente dužan je predati Uredu za studente Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, putem elektroničke pošte: studentska@fthm.hr zaključno do 10. srpnja 2023. odnosno do 12. rujna 2023. za jesenski upisni rok. U protivnom gubi pravo na dodatne bodove.

Rezultate posebnih postignuća pod točkom 4. u sustav NISpVU organizira i unosi Središnji prijavni ured.

Odluka o vrednovanju posebnih postignuća tijekom srednje škole za upis u 1. godinu

Nakon objave konačne rang-liste državne mature preko NISpVU sustava, kandidati koji ostvare pravo upisa i dobiju upisni broj u svoj pretinac e-pošte će 19. 7. 2023. nakon 18,00 sati dobiti link za dostavu upisne dokumentacije i upute za upis. 

On-line upisi održat će se od

20. 7. 2023. od 8:00 h
do 21. 7. 2023. do 12:00 h

putem web aplikacije: Upisi u I. godinu (link će biti dostupan u danima upisa)

Kandidat koji ne pristupi upisima u navedenim terminima gubi pravo upisa na studijski program.

Važno!

Svu upisnu dokumentaciju potrebno je prije upisa pripremiti i ispuniti a u slučaju nepotpune ili neispravne dokumentacije od pristupnika će se putem aplikacije zatražiti ispravka ili dopuna iste .

Mole se svi kandidati koji su prilikom prijave državne mature u sustav postani student prijavili mail s domenom @skole.hr da prije upisa na e-mail Ureda za studente (studentska@fthm.hr) dostave drugu email adrese (@gmail.com) ili sami u sustavu postani student izmjene adresu.

IBAN račun i poziv na broj Opatija

ŠKOLARINA: 729,98 € / 5.500,00 kn*
ŠKOLARINA ZA STRANE DRŽAVLJANE: 2.189,93 € / 16.500,00 kn*
ŠKOLARINA ZA SMJER NA ENGLESKOM JEZIKU: 1.300,68 € / 9.800,00 kn*

IBAN: HR1323600001101496052
Primatelj: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Primorska 46, 51410 Opatija

Poziv na broj:

 • Redoviti studenti: 29202 – OIB studenta
 • Strani državljani:  29202 – OIB studenta
 • Izvanredni studenti 29203 – OIB studenta

TROŠKOVI UPISA u 1. godinu studija: 39,82 € / 380,00 kn*

IBAN: HR1323600001101496052
Primatelj: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Primorska 46, 51410 Opatija
Poziv na broj: 6593 – OIB studenta

IBAN račun i poziv na broj SC Zabok

ŠKOLARINA:  729,98 € / 5.500,00 kn*

IBAN: HR1323600001101496052
Primatelj: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Primorska 46, 51410 Opatija
Poziv na broj: 29204 – OIB studenta  

TROŠKOVI UPISA u 1. godinu studija: 39,82 € / 380,00 kn*

IBAN: HR1323600001101496052
Primatelj: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Primorska 46, 51410 Opatija
Poziv na broj: 6593 – OIB studenta

TROŠAK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA STUDIJA: 238,90 € / 1.800,00 kn*

IBAN: HR7623600001101267065
Poziv na broj: OIB studenta
Primatelj: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Zabok, Kumrovečka 8 

* fiksni tečaj konverzije 1 kn= 7,53450 €

Prijava ispita državne mature i studijskih programa za kandidate koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje izvan RH

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr kojom se pristupa Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Redoviti studenti državljani država članica Europske unije (EU studenti) od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji imaju jednaka prava na pristup obrazovanju kao i studenti državljani Republike Hrvatske. Između ostaloga, pravo na pristup obrazovanju podrazumijeva pravo na plaćanje istog iznosa školarine koji plaćaju studenti državljani Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga, ako studenti državljani Republike Hrvatske imaju pravo na subvenciju školarine, isto pravo ostvaruju i EU studenti. Redoviti EU studenti također imaju pravo na subvencioniranu prehranu kao i studenti državljani RH.

Studenti iz trećih zemalja upisuju se na visoka učilišta u sklopu kvota za strance i plaćaju iznose školarina koje propisuju sama visoka učilišta.

Koraci:

 1. Prijava u sustav www.postani-student.hr 
 2. Prijava ispita državne mature / prijava studijskih programa
 3. Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije (Agencija za odgoj i obrazovanje / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 4. Formirati listu prioriteta studijskih programa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 5. Objava konačne rang liste i dodjela upisnog broja za određeni studijski program
 6. Upis na studijski program – upisi se obavljaju na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

NAPOMENA: postupak prijave je isti i za kandidate državljane EU i non EU

Pravo upisa na studijski program ima kandidat koji je završio četverogodišnje srednje obrazovanje, položio državnu maturu i nalazi se na rang listi unutar upisne kvote te mora doći na Fakultet izvršiti upis. Pravo upisa na studijski program imaju samo oni kandidati koji se na rang-listi nalaze iznad upisnog praga.

Kandidati s državljanstvom ostalih država članica EU prijavljuju se pod jednakim uvjetima na natječaj kao i državljani RH.

Kandidati koji su završili srednjoškolski program izvan RH u državi koja ima izgrađen sustav vanjskog vrednovanja srednjeg obrazovanja mogu se prijaviti za upis na visoka učilišta Sveučilišta u Rijeci pri čemu im se rezultati njihovih završnih ispita priznaju kao rezultati obveznog dijela ispita državne mature.

Dokumentacija za kandidate koji prijavljuju ispite državne mature

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na visoka učilišta.

Svi pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu, osim pristupnika iz Bosne i Hercegovine, a prijavljuju ispite državne mature, ovjerene preslike sljedećih dokumenata šalju se na adresu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb, isključivo preporučenom poštom:

 • prijavnicu
 • dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje
 • dokaz o završetku svih razreda srednje škole
 • završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja 
 • potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Iznimka je, u slučaju s svjedodžbama na srpskoj ili bosanskoj latinici. Svjedodžbe na srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi već će se za takve svjedodžbe uvažavati ovjere kod javnog bilježnika. Nepotpuna dokumentacija neće se uvažavati, čime će kandidatu biti onemogućen plasman na rang-listama.

Dokumenti koji su poslani u svrhu prijave ispita državne mature, ujedno vrijede i za prijavu studijskih programa.

Ispiti državne mature prijavljuju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, nakon prijave s korisničkim podacima.

Dokumentacija za kandidate koji prijavljuju samo studijske programe

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na visoka učilišta.

 • Svi kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu, a prijavljuju samo studijske programe  dokumente šalju Središnjem prijavnom uredudo datuma navedenog u Kalendaru (https://www.studij.hr/kalendar

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata šalju se na adresu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb, isključivo preporučenom poštom do datuma navedenog u Kalendaru:

 • dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)
 • dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
 • završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
 • potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. 

Priznavanje inozemne kvalifikacije

Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje.

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave ispita državne mature odnosno studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima kandidat se javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Važno: Agencija za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih neće proslijediti dokumentaciju kandidata Središnjem prijavnom uredu, a niti obratno. Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave ispita državne mature i/ili prijave studijskih programa).

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije ne dostavlja se Središnjem prijavnom uredu već se za potrebe upisa na visoka učilišta dostavlja samom visokom učilištu. Kandidat je dužan samostalno provjeriti do kojeg datuma i u kojem obliku je potrebno dostaviti spomenuto rješenje.

Kandidatima koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili s vanjsko vrednovanim ispitom priznat će se rezultati toga ispita umjesto istovjetnih ispita državne mature. 

Kontakt:

Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, HR –  10000 Zagreb
Telefon: 01/2785000, telefaks: 01/2785001

E-adresa: agencija@azvo.hr

Kriterij upisa za kandidate iz inozemstva

Kandidatima koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili s vanjsko vrednovanim ispitom priznat će se rezultati toga ispita umjesto istovjetnih ispita državne mature.
Kandidatima koji imaju državljanstvo neke od država članica Europske unije priznaje se prvi jezik kojeg je kandidat položio u sklopu završnog vanjsko vrednovanog ispita umjesto ispita državne mature iz Hrvatskog jezika.

Kandidati koji nisu hrvatski državljani niti državljani država članica Europske unije, a završili su svoje srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske i ujedno nemaju položen završni vanjsko vrednovani ispit trebaju zadovoljiti sljedeći kriterij pri upisu na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu:

Struktura bodovanja

Za upis u I. godinu studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji boduje se:

 • uspjeh ostvaren tijekom srednje škole – najviše 40% (odnosi se na prosjek svih ocjena postignutih tijekom srednjoškolskog obrazovanja),
 • uspjeh ostvaren na državnoj maturi – najviše 60% od čega: Hrvatski jezik – najviše 20 % bodova – osnovna razina (B), Matematika – najviše 20 % bodova – osnovna razina (B), Strani jezik – najviše 20 % bodova  – osnovna razina (B).

Konačne rang liste

Trenutkom objave konačnih rang-lista kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze unutar upisne kvote i za koji im je dodijeljen upisni broj. Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive pa je zbog toga iznimno važno kontinuirano pratiti bodovno stanje i obavijesti na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Objava konačnih rang-lista u ljetnom roku biti će 19. srpnja 2023. godine nakon 15:00 sati, a u jesenskom roku 18. rujna 2023. nakon 15:00 sati.

U drugom, odnosno jesenskom upisnom roku moguće je prijaviti samo studijske programe za koje je visoko učilište odlučilo provesti jesenski upisni rok. 

Dodjelom upisnog broja za određeni studijski program nastaje obveza kandidata da se upiše na taj studijski program, u suprotnom mu visoko učilište ima pravo zaračunati oportunitetne troškove zbog nepopunjenog upisnog mjesta koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

Korisni linkovi

Ažurirano 08.03.2023.

Skip to content