Zavod za multidisciplinarna područja

Predstojnik Zavoda

dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, izvanredna profesorica

U sastavu Zavoda djeluje šest katedri:

 • Katedra za logistiku i turističke resurse
 • Katedra za informatiku
 • Katedra za kulturno-povijesnu baštinu
 • Katedra za poslovno komuniciranje
 • Katedra za poslovne strane jezike i
 • Katedra za hranu i prehranu.

Multidisciplinarna i interdisciplinarna struktura Zavoda koja je vidljiva kroz Katedre i sve članove Zavoda ukazuje na njegovu važnost u obogaćivanju područja turizma kroz znanstvena  istraživanja, nastavne  sadržaje, stručnu aktivnost i rad sa studentima.

Zavod  obuhvaća  aktivnosti  na  izučavanju i podučavanju stranih jezika, poslovnog komuniciranja, kulturno – povijesnu baštinu, hranu i prehranu, informatiku i informatičko praćenje poslovnih procesa, geografsku osnovu i ekološke resurse turizma, logističke procese u turizmu, promet kao temelj svih turističkih aktivnosti, te pravnu osnovu turističke djelatnosti.  

Zavod  teži sva ova međusobno vrlo različita područja, ali za turizam vrlo važna, povezati u cjelinu s ciljem kvalitetnog i tržišno prihvatljivog proizvoda turističke destinacije.

Voditeljica Katedre

dr. sc. Nataša Kovačić, izvanredna profesorica

Članovi Katedre

Područje istraživačkog rada Katedre za logistiku i turističke resurse su:

 1. izučavanje i primjena logističkih sustava,
 2. prostor i resursi u prostoru koje koristi turizam.

Katedra aktivno sudjeluje u svim aktivnostima Fakulteta. Njene primarne aktivnosti vežu se za znanstveni, istraživački, stručni i nastavni rad članova u području djelovanja Katedre.Znanstvena aktivnost temelji se na vođenju i sudjelovanju u znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.Članovi Katedre objavljuju znanstvene radove, te sudjeluju na znanstvenim kongresima i konferencijama u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj. U svojim radovima znanstveno istražuju:

 • promet i logistiku u podizanju kvalitete turističkog proizvoda,
 • geografsku podlogu i ekološke potencijale u oblikovanju turističke ponude,
 • različite aspekte pomorskog prava i prava u turizmu.

Članovi Katedre aktivno sudjeluju u stručnim projektima Fakulteta. Važnost Katedre proizlazi iz područja djelovanja članova, koji iako djeluju u vrlo raznorodnim područjima znanosti pridonose obogaćivanju znanstvenog, stručnog i nastavnog rada u području turizma. Rezultatima istraživanja članovi Katedre pridonose obogaćivanju interdisciplinarne i multidisciplinarne prirode turizma. Zbog toga Katedra treba težiti interakciji s ostalim katedrama unutar i izvan Zavoda za multidisciplinarna područja.

Voditeljica katedre

dr. sc. Tomislav Car, docent

Članovi Katedre

Nastavna aktivnost obuhvaća nastavne obveze članova Katedre na redovitom studiju (sveučilišni preddiplomski studij i stručni studij) u Opatiji i izvanrednom studiju (prediplomski i stručni studij) u Opatiji i Zaboku.

Znanstvena aktivnost temelji se na sudjelovanju članova Katedre u znanstveno-istraživačkim projektima, objavljivanju znanstvenih i stručnih radova, aktivnom sudjelovanju na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, kao i objavljivanju sveučilišnog udžbenika.

Važnost Katedre proizlazi iz samog područja djelovanja. U sklopu kolegija na Katedri povezana su sva ključna područja relevantna za primjenu informatike u svakodnevnom poslovanju budućih turističkih djelatnika (sada studenata). Rezultati istraživanja članova Katedre trebaju doprinijeti kvalitativnom odgovoru Hrvatske na sve brže tehnološke promijene koje diktira razvoj. Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji predstavlja ključni proces i preduvjet kvalitativnih promjena svih segmenata poslovanja i afirmacije sustava vrijednosti temeljenog na znanju (društvo znanja) u funkciji ostvarenja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, turizma i pojedinačnih gospodarskih poduzeća. Katedra treba težiti interakciji s ostalim Katedrama unutar i izvan Zavoda u cilju kvalitetnijeg obrazovanja budućih menadžera i implementaciji u praksu.

Voditeljica katedre

Ana Ravnić Perfido, prof. predavačica

Članovi Katedre

U okviru Katedre izučavaju se sljedeća tematska područja/kolegiji:

 • Hrvatska kao turistička destinacija
 • Turističke destinacije u Hrvatskoj
 • Kulturno-povijesna baština Hrvatske
 • Kulturno-povijesna znamenitosti Hrvatske
 • Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima Hrvatske

Primarne aktivnosti Katedre vezuju se za nastavnu djelatnost članova. Znanstvene i stručne aktivnosti, te znanstveno i stručno usavršavanje i napredovanje realiziraju se u okviru Katedre za strane jezike, kojoj svi članovi ove Katedre pripadaju. U okviru Katedre za kulturno-povijesnu baštinu slušaju se izborni kolegiji Hrvatska kao turistička destinacija, Kulturno-povijesna baština Hrvatske, Turističke destinacije Hrvatske, Kulturno-povijesne znamenitosti Hrvatske i Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima. Hrvatska kao turistička destinacija i Kulturno-povijesna baština Hrvatske slušaju se u petom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija, Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima u sedmom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija, a Turističke destinacije Hrvatske i Kulturno-povijesne znamenitosti Hrvatske u petom semestru stručnog studija.

Na svim kolegijima, osim na kolegiju Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima, nastava se odvija na stranim jezicima: engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom.

Važnost Katedre proizlazi iz značaja kulturno-povijesne baštine kao jednog od temeljnih resursa u razvoju turizma. Cilj kolegija koji se izučavaju u okviru ove Katedre je upoznavanje Hrvatske kao turističke destinacije i prezentacija njene kulturno-povijesne baštine na engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku.

Voditeljica katedre

Iva Barić, prof. predavačica

Članovi Katedre

Aktivnosti Katedre su nastavne i znanstvene/stručne. U okviru Katedre izvode se sljedeći kolegiji: Komunikacija u organizaciji (2. godina stručnog studija, obvezni predmet smjera Poslovno komuniciranje), Poslovno komuniciranje (diplomski studij, obvezni predmet smjera Menadžment u hotelijerstvu), korporacijska komunikacija (izborni kolegij, poslijediplomski znanstveni studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu), Komunikacija korporacije (izborni kolegij, novi program doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu).

Znanstveno istraživanje u okviru Katedre za poslovno komuniciranje usmjereno je na tri područja:

 • diskurs organizacije
 • (socio)lingvistički aspekti komunikacije u menadžmentu
 • diskurs turizma

U navedena tri segmenta istraživanja Katedra za poslovno komuniciranje aktivno je uključena u međunarodnu razmjenu znanja i to kroz članke objavljene u citiranim časopisima, knjige objavljene u Hrvatskoj i inozemstvu, te sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim/stručnim skupovima u svojstvu prezentatora, gosta predavača i voditelja sekcije.

Važnost Katedre proizlazi iz njenog područja djelovanja a to je u najširem smislu poslovno komuniciranje koje u turističkom poslovanju ima izuzetno veliku ulogu.

Voditeljica katedre

dr. sc. Alenka Šuljić Petrc, viša predavačica

Članovi Katedre

Katedra za poslovne strane jezike obuhvaća nastavnu, stručnu i znanstvenu djelatnost. Sudjeluje u izvođenju studijskih programa svih smjerova Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Nastavne aktivnosti vrše se u okviru preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija.

Cilj kolegija koji se izučavaju u okviru Katedre je osposobljavanje studenata za usmenu i pismenu komunikaciju na stranim jezicima, kako bi stečena znanja i vještine mogli primijeniti u različitim društvenim i profesionalnim situacijama vezanim za turizam i ugostiteljstvo.

Uz engleski, njemački, talijanski i francuski jezik, u doglednoj budućnosti se predviđa uvođenje ruskog, japanskog i kineskog jezika kao izbornog predmeta na početnoj razini.

Katedra za poslovne strane jezike oduvijek je nastojala pratiti najnovija dostignuća na području metodologije poučavanja stranih jezika, s posebnim osvrtom na specifičnosti jezika struke, te implementirati ta dostignuća u nove nastavne programe. Vodeći računa o inovacijama u procesu učenja i poučavanja, nastavnici stranih jezika uz korištenje suvremenih nastavnih pristupa i sredstava, unatoč malom fondu sati, uspijevaju motivirati studente i osposobiti ih za komunikaciju u ugostiteljstvu i turizmu. Fakultet je opremljen umreženim osobnim računalima koji studentima omogućavaju interakcijsko učenje stranih jezika. U tu svrhu izrađeni su nastavni materijali koji su studentima, uz korištenje programa „distance learning“ (učenje na daljinu), dostupni na internetu.

U okviru Katedre za strane jezike organizirana su studijska putovanja u Njemačku i Italiju, kako bi se studenti mogli upoznati s elementima kulture i civilizacije zemalja čije jezike uče.

Uz aktivnosti vezane uz nastavu, članice Katedre znanstveno i stručno se usavršavaju, te su pored brojnih udžbenika, napisale velik broj znanstvenih i stručnih radovi koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim publikacijama. Surađuju kao autorice ili suautorice u domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima. Aktivno su sudjelovale na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, te recenzirale brojne radove domaćih i stranih autora.

Voditeljica katedre

dr. sc. Greta Krešić, redovita profesorica u trajnom zvanju

Članovi Katedre

Od svog osnutka članovi Katedre kontinuirani sudjeluju u svim nastavnim, znanstvenim i stručnim aktivnostima Fakulteta. Nastavne aktivnosti izvršavaju se u okviru preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija Fakulteta. Članovi Katedre su uključeni u sve oblike nastave u Opatiji, te u studijskom centru Zabok. Znanstvene aktivnosti članova Katedre proizlaze iz njihove stalne angažiranosti na znanstvenim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članovi Katedre kontinuirani sudjeluju u stručnim projektima različitih naručitelja u okviru kojih implementiraju znanja iz područja procesiranja hrane, hrane povećane biološke vrijednosti te aktualnih nutricionističkih trendova u rješavanje konkretnih problema.

Osim nastavne aktivnosti članovi Katedre su kontinuirano uključeni u projekte te brojne aktivnosti u okviru područja prehrambene tehnologije i nutricionizma. U skladu s time, aktivnosti Katedre su usmjerene na:

 • razvoj prehrambenih proizvoda koji posjeduju potencijalne pozitivne učinke na zdravlje,
 • ispitivanje kakvoće prehrane i životnih navika različitih populacija,
 • implementaciju postignuća s područja znanstvenog i stručnog rada u profiliranje specifične ugostiteljske i turističke ponude u skladu sa aktualnim trendovima.

Ažurirano 21.03.2023.

Skip to content