Menadžment u hotelijerstvu

Studijski program Menadžment u hotelijerstvu rezultat je nastojanja da se sadržaj obrazovanja budućih menadžera u ovoj djelatnosti prilagodi suvremenim trendovima i tehnološkim inovacijama u hotelijerstvu, uz uvažavanje globalizacijskih procesa, novih organizacijskih formi te drugačijim odnosima u strukturi ponude i potražnje na ciljnom turističkom tržištu. Poseban je naglasak stavljen na one programske sadržaje koji se odnose na specifične zahtjeve koji se postavljaju pred hotelijerstvo, vodeći računa o specifičnostima hotelskih korporacija, lanaca hotela, ali i malih hotela koji postaju sve značajniji u turističkoj ponudi.

Voditelj studija

izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević
Kontakt: daniel.dragicevic@fthm.hr

Trajanje studija

2 semestra

ECTS bodovi

60

Uvjeti za upis

Završen sveučilišni prijediplomski studij (240 ECTS-a)

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobiti studente za obavljanje menadžerskih poslova u području hotelijerstva s naglaskom na strateški i poslovni menadžment.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

  • Vladanje znanjima u području turizma.
  • Sposobnost istraživanja trendova i unapređenja poslovnih modela u hotelijerstvu.
  • Sposobnost samostalnoga upravljanja poslovnim procesima u hotelijerstvu.
  • Sposobnost formuliranja i implementacije strategije razvoja, poslovnih planova i budžeta u hotelijerstvu.
  • Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.
  • Sposobnost praćenja i primjene legislative i standarda u hotelijerstvu.
  • Sposobnost praćenja i vrednovanja ključnih pokazatelja u hotelskom poslovanju.
  • Preuzimanje timske i osobne odgovornosti za realizaciju projektne ideje.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine. 

Mogućnost zapošljavanja

Po završetku otvorene su mogućnosti zapošljavanja u hotelijerstvu Hrvatske, kao djelatnosti u usponu budući da je program studija koncipiran na način da osigurava relevantna znanja, vještine i kompetencije za obavljanje različitih poslova u hotelijerstvu, s prvenstvenom orijentacijom na menadžerske poslove u prodaji, domaćinstvu, gastronomiji, restoraterstvu te pružanju ostalih turističkih usluga hotela. Iskustva pokazuju da su se dosadašnji diplomandi uspješno našli upravo u novim kreativnim poslovima, gdje se traži definiranje hotelskoga proizvoda, usmjerenoga na specifična ciljna tržišta. Znanja stečena ovim studijem, osiguravaju uspješno upravljanje s jedne strane malim i srednjim poslovnim sustavima (prvenstveno za smjer poslovni menadžment u hotelijerstvu), ali također i velikim poslovnim sustavima (prvenstveno za smjer strateški menadžment u hotelijerstvu), jer se navedena znanja nadovezuju na prethodno stečena kroz programe preddiplomskoga studija. Konkretna znanja stečena tijekom preddiplomskoga, a zatim diplomskoga studija ovoga profila su posebno cijenjena u velikih hotelskim kompanijama.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni/a magistar/magistra ekonomije  kratica: univ. mag. oec. (300 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga studija studenti imaju mogućnost upisati doktorski studij ili neki od oblika sveučilišnih specijalističkih studija, odnosno programe cjeloživotnoga učenja.

DUBLINSKI DESKRIPTORIISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA
Znanje i razumijevanje1. Kritički prosuđivati metode i tehnike upravljanja na razini procesnih funkcija u hotelijerstvu na načelima održivog razvoja
2. Argumentirano opravdati poslovnu odluku temeljenu na korištenju znanstvenih i stručnih metoda u analizi raspoloživih podataka 
3. Vrjednovati postojeće i predvidjeti nove trendove u hotelijerstvu
Primjena znanja i razumijevanja4. Prezentirati znanja o planiranju, organizaciji i vođenju hotelskoga poduzeća i ljudskih resursa
5. Preporučiti nove poslovne modele, proizvode i doživljaje  u cilju unapređenja konkurentnosti i kvalitete hotelskoga poduzeća 
6. Vrjednovati i rangirati projektne ideje i izvore financiranja u hotelijerstvu
7. Izabrati primjerena informacijsko-komunikacijska rješenja s ciljem podizanja efikasnosti  prodaje i upravljanja 
8. Preporučiti prikladnu strategiju pregovaranja o budućim poslovima temeljenu na samoprocjeni interesa dionika poslovnog okruženja. 
9. Valorizirati izvrsnost hotelskoga proizvoda i strategiju oglašavanja
10. Utvrditi ključne informacije za planiranje i upravljanje poslovanja  hotelskoga poduzeća
Zaključivanje i rasuđivanje11. Kritički procijeniti rezultate donesenih poslovnih odluka u promjenjivom okruženju
12. Procijeniti ograničenja istraživačkog rada
Komunikacija13. Upravljati komunikacijom usmenim, pisanim i vizualnim sredstvima u multikulturalnom i promjenjivom okruženju kao i kroz niz medija
14. Procijeniti potencijalne probleme u poslovanju te predložiti rješenja samostalno, ali i u dijalogu s kolegama, klijentima, mentorima i širom zajednicom
15. Argumentirano izlagati vlastite stavove u komunikaciji s poslovnim okruženjem
Vještine učenja16. Generirati nove ideje samostalno i u timu (suradničko učenje) 
17. Ocijeniti kritičko razmišljanje i aktivno učenje
 Mjerenje kvalitete doživljaja Syllabus      Detaljni izvedbeni plan nastave
 Hotelske operacije Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment projekata u hotelijerstvu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Strategijsko računovodstvo Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna prognostika Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turistička potrošnja  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Standardi u ugostiteljstvu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poduzetništvo u kulturi Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Organizacijsko ponašanje Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Opskrbni lanci u turizmu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Marketing turističke destinacije i održivost Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Ruralni turizam Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Tehnike pregovaranja Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Vještine vodstva Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Izvori financiranja u hotelijerstvu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovne inovacije i trendovi u hotelijerstvu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Hotelska prodaja Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Planiranje u  hotelijerstvu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna inteligencija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Međunarodno kretanje kapitala Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Nautički turizam Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Nutricionizam Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turizam, terorizam i migracije Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment plaža Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Inovativne tehnologije Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment luksuznih hotela Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave

Ažurirano 20.03.2023.

Skip to content