Marketing u turizmu

Studijski program Marketing u turizmu oblikovan je sa svrhom da se studentima ponude oni nastavni sadržaji, koji će osigurati kvalitetnije komuniciranje s turističkim tržištem, na način da turistički proizvod nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolju poziciju u odnosu na konkurenciju. Program je orijentiran k obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru. Naglasak je na razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija iz područja marketinga u turizmu.

Voditelj studija

izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić
Kontakt: lidija.bagaric@fthm.hr

Trajanje studija

2 semestra

ECTS bodovi

60

Uvjeti za upis

Završen sveučilišni prijediplomski studij (240 ECTS-a)

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobiti studente za obavljanje poslova marketing menadžera u turizmu, ugostiteljstvu te javnom i drugim gospodarskim sektorima.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

  • Vladanje znanjima u području turizma i marketinga u turizmu.
  • Sposobnost istraživanja tržišta i identificiranja novih trendova u turizmu i ugostiteljstvu.
  • Sposobnost samostalnoga upravljanja složenom komunikacijom i drugim marketinškim aktivnostima u turizmu.
  • Sposobnost primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.
  • Sposobnost analiziranja i interpretiranja ključnih pokazatelja marketinških aktivnosti.
  • Sposobnost oblikovanja strategije marketinga u cilju jačanja konkurentnosti turističke destinacije i integralnoga turističkog proizvoda.
  • Samostalnost u realizaciji poslovnih aktivnosti vezanih za događaje i specifične oblike turizma.
  • Preuzimanje timske i osobne odgovornosti za izradu projektnoga prijedloga i realizaciju projektne ideje.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine.  

Mogućnost zapošljavanja

Program  ovoga diplomskog studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje marketinških aktivnosti u turističkom sektoru, koji se u suvremenim uvjetima mora razvijati sukladno suvremenim trendovima razvoja turizma. Tako će se ovaj profil magistra ekonomije moći zauzeti značajne pozicije u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, turističkim udrugama, u hotelijerstvu, restoraterstvu, ali i u obrazovanju, komunalnom sustavu, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude, pratećim industrijama, financijskim institucijama, službama računovodstva i kontrole i drugim organizacijama u kojima se traže specifična znanja iz područja marketinga.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni/a magistar/magistra ekonomije  kratica: univ. mag. oec. (300 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga studija studenti imaju mogućnost upisati doktorski studij ili neki od oblika specijalističkih studija, odnosno programe cjeloživotnoga učenja.

DUBLINSKI DESKRIPTORIISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA
Znanje i razumijevanje1. Kritički prosuđivati koncepte, modele i teorije iz područja poslovne ekonomije.
2. Vrednovati rezultate znanstvenih i stručnih istraživanja iz područja marketinga.
Primjena znanja i razumijevanja3. Analizirati marketinško okruženje.
4. Analizirati ponašanje potrošača i samostalno provesti proces istraživanja tržišta.
5. Definirati tržište i kreirati tržišnu poziciju.
6. Oblikovati marketinške strategije i upravljati funkcijama marketinga.
7. Primjenjivati kvantitativne i kvalitativne metode u poslovnom odlučivanju.
8. Primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i upravljati marketinškim aktivnostima u digitalnom okruženju.
9. Primjenjivati specifična znanja iz marketinga za samostalno rješavanje složenih problema u području turizma i ugostiteljstva.
Zaključivanje i rasuđivanje10. Preuzimati osobnu i timsku odgovornost za operativno i strateško odlučivanje u nepredvidivim okolnostima.
11. Samostalno prikupiti i analizirati podatke, argumentirano donositi zaključke te pismeno i usmeno prezentirati rezultate vlastitih znanstvenih i stručnih istraživanja.
Komunikacija12. Samostalno upravljati složenom komunikacijom i drugim marketinškim aktivnostima u multikulturnom okruženju i nepredvidivim socijalnim situacijama uvažavajući načela etike i društvene odgovornosti.
Vještine učenja13. Pratiti dostignuća u poslovnoj praksi i znanstvenim istraživanjima te preuzeti osobnu odgovornost za cjeloživotno učenje.
Zimski semestar  Nacionalna ekonomija      Syllabus      Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Strateški marketing u turizmu  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Ponašanje potrošača Syllabus   Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Istraživanje turističkog tržišta Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Brendiranje u turizmu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Turistička potrošnja Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Standardi u ugostiteljstvu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Poduzetništvo u kulturi Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Organizacijsko ponašanje Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Opskrbni lanci u turizmu Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Marketing turističke destinacije i održivost Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Ruralni turizam Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
Zimski semestar Tehnike pregovaranja Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
     
 Ekonometrija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Digitalni marketing Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Integrirana marketinška komunikacija  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna inteligencija Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Međunarodno kretanje kapitala Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Nautički turizam Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Nutricionizam Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turizam, terorizam i migracije Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment plaža Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Inovativne tehnologije Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment luksuznih hotela Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave

Ažurirano 20.03.2023.

Skip to content