Jednostavna i javna nabava

Izjave o postajanju / nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)
Obveze iz članka 5c Zakona o javnoj nabavi

Usluga istraživanja tržišta za potrebe projekta CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove; podprojekt LIVING

Evidencijski broj: 43/2021

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0008640

DON –  Nabava usluge istraživanja tržišta za potrebe projekta CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove; podprojekt LIVING

Ažurirano 15.03.2023.

Skip to content