Združeni sveučilišni diplomski studij „Turizam“

Studijski program združenoga sveučilišnog diplomskog studija zajednički je program dvaju partnera: Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci. Ustrojen je kao sveučilišni diplomski studij u Republici Hrvatskoj odnosno drugi ciklus studija/master studij u Bosni i Hercegovini.

Svrha studijskoga programa je omogućiti studentima stjecanje suvremenih teorijskih i praktično primjenjivih znanja i vještina potrebnih za obavljanje profesionalnih zadataka u području turizma i ugostiteljstva, kao i za nastavak obrazovanja u okviru europskoga obrazovnog prostora.

Združeni diplomski sveučilišni studij Turizam – letak

Trajanje studija

4 semestra

ECTS bodovi

120

Vrsta izvođenja studija

Izvanredni studij

Uvjeti za upis

Na Združeni sveučilišni diplomski studij (master) Turizam mogu se upisati:

 • Pristupnici koji su završili sveučilišne prijediplomske studije iz područja ekonomske grupacije te stekli najmanje 180 ECTS-a.
 • Pristupnici koji su završili dodiplomske sveučilišne studije iz područja ekonomske grupacije.

Pristupnici koji su završili neki od neekonomskih sveučilišnih diplomskih studija moraju polagati i razlikovne ispite koje odredi Povjerenstvo, uvidom u obrazovni program koji je pristupnik završio u prethodnom obrazovanju. Nakon što položi sve razlikovne ispite, a neposredno prije upisa, pristupnik ulazi na rang listu, na kojoj se rangira ovisno o postignutim ishodima učenja.

Cilj studijskoga programa

Osposobljavanje studenata za upravljačke, istraživačke i praktične poslove u poslovnim subjektima koji su izravno ili neizravno vezani uz turizam i ugostiteljstvo (hotelski poslovni subjekti, turističke zajednice, turističke agencije, udruge, marketinške agencije i dr.).

Mogućnost zapošljavanja

Program  ovog diplomskog studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje upravljačkih poslova u turističkom sektoru. Ovaj profil magistra ekonomije moći će zauzeti značajne pozicije u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, turističkim udrugama, u hotelijerstvu, restoraterstvu, ali i u obrazovanju, komunalnom sustavu, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude i pratećim industrijama u kojima se traže specifična znanja iz područja turizma.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom združenoga studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra ekonomije (univ. mag. oec.) u Republici Hrvatskoj i magistar menadžmenta/smjer turizam u Bosni i Hercegovini.

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga sveučilišnog diplomskog studija, studenti imaju mogućnost upisati doktorski studij ili neki od oblika sveučilišnih specijalističkih studija, odnosno programa cjeloživotnoga učenja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ali i drugim visokoobrazovnim institucijama.

Nakon završenoga dvogodišnjeg Združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) Turizam (120 ECTS) studenti će steći opća i specifična znanja i vještine u području društvenih znanosti, polja ekonomije, s naglaskom na menadžment, turizam i ugostiteljstvo. U tom smislu, ističu se obvezni i izborni skupovi ishoda učenja. 

U okviru obveznih skupova ishoda učenja, student će biti sposoban:

 1. Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne pojmove iz područja menadžmenta, turizma i ugostiteljstva.
 2. Kritički sagledavati i primjereno donositi mjere turističke politike.
 3. Procijeniti i odabrati optimalan strateški okvir za upravljanje turističkom destinacijom.
 4. Kreirati marketinške i komunikacijske strategije te poslovne planove za turističke organizacije i poslovne subjekte.
 5. Predložiti aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u skladu s poslovnim okruženjem i značajkama poslovne organizacije.
 6. Samostalno provesti proces istraživanja tržišta.
 7. Kritički prosuđivati aktualne trendove u turizmu i projicirati buduće promjene koje će utjecati na ponašanje turista.
 8. Primjenjivati suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u poslovnim procesima.
 9. Primijeniti stečeno teorijsko znanje u rješavanju praktičnih problema u turizmu i ugostiteljstvu.
 10. Sastavljati i kritički evaluirati financijske izvještaje te donositi poslovne odluke.
 11. Identificirati pravna pitanja u području turizma i odrediti prava i obveze sudionika pravnog odnosa.
 12. Primijeniti znanstvenu metodologiju u stručnom i znanstvenom radu.

U okviru izbornih skupova ishoda učenja student će biti sposoban: 

 1. Kritički sagledati značajke i predložiti relevantnu turističku politiku u domeni specifičnih oblika turizma.
 2. Primijeniti instrumente poslovne analize u hotelijerstvu.
 3. Kritički procijeniti i primijeniti načela održivog turizma u praksi upravljanja razvojem turizma.
 4. Predložiti i argumentirati optimalne strategije razvoja hotelskih poduzeća.
 5. Predložiti i argumentirati implementaciju modela poslovne izvrsnosti.
 6. Primijeniti spoznaje o specifičnostima različitih kultura u poslovnoj komunikaciji.

Sve informacije o studiju: http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/turizam 

Ažurirano 15.03.2023.

Skip to content