Menadžment u turizmu

Studijski program Menadžment u turizmu oblikovan je uz uvažavanje trendova na turističkom tržištu i odrednica UNWTO. Poseban je naglasak stavljen na selektivne oblike turizma i njihovu ulogu u globalnim razmjerima, razvoju i ulozi turizma u svjetskoj ekonomiji, viziji turizma, indikatorima praćenja rezultata, promotivnim aktivnostima.

Naglasak je na približavanju nastavnih sadržaja novoj turističkoj politici, a u cilju stvaranja temelja za osiguranje konkurentske prednosti turističke ponude turističkih destinacija u skladu sa svjetskim trendovima. U tu svrhu su programski sadržaji značajno obojeni specifičnostima turističke djelatnosti sukladno suvremenim trendovima razvoja turizma.

Po završetku diplomskog studija Menadžment u turizmu otvorene su mogućnosti za zapošljavanje, budući da je program studija koncipiran na način da osigurava relevantna i specifična znanja, vještine i kompetencije iz područja turizma i vođenja turističke politike.

Voditelj studija

dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek, poslijedoktorandica
Kontakt: marinab@fthm.hr

Trajanje studija

2 semestra

ECTS bodovi

60

Uvjeti za upis

Završen prijediplomski sveučilišni studij (240 ECTS-a)

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobiti studente za menadžerske poslove u području upravljanja turističkom destinacijom, događajima i slobodnim vremenom.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

  • Vladanje znanjima u području turizma i menadžmenta u turizmu
  • Sposobnost istraživanja trendova i unapređenja poslovnih modela u turizmu.
  • Sposobnost upravljanja turističkom destinacijom uz uključivanje svih sudionika turističke ponude.
  • Samostalno upravljanje poslovnim procesima na razini turističke destinacije.
  • Sposobnost praćenja i primjena legislative i standarda u poslovanju u turizmu.
  • Sposobnost primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.
  • Sposobnost preuzimanja timske i osobne odgovornosti za izradu projektnih prijedloga i realizaciju projektne ideje.
  • Sposobnost praćenja i vrednovanja ključnih pokazatelja u poslovanju u turizmu.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine.

Mogućnost zapošljavanja

Program diplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje menadžerskih poslova najviše razine u turističkom sektoru, koji se u suvremenim uvjetima mora razvijati sukladno trendovima razvoja turizma. Tako će magistri ekonomije moći zauzeti značajne pozicije u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, turističkim udrugama, u  obrazovanju, komunalnom sustavu, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude, pratećim industrijama, financijskim institucijama, službama računovodstva i kontrole, inspekcijama i njima pratećim tijelima, gdje se traže specifična znanja iz područja turizma.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni/a magistar/magistra ekonomije  kratica: univ. mag. oec. (300 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga studija studenti imaju mogućnost upisati doktorski studij ili neki od oblika sveučilišnih specijalističkih studija, odnosno programe cjeloživotnoga učenja.

DUBLINSKI DESKRIPTORIISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA
Znanje i razumijevanje1. Kritički procijeniti pristupe i tehnike relevantne za upravljanje turizmom i turističkom destinacijom na načelima održivog razvoja
2. Organizirati poslovanje i turističku ponudu prema novim trendovima i zahtjevima tržišta
Primjena znanja i razumijevanja3. Prezentirati stečena znanja o upravljanju, organizaciji i pružanju usluga turizma u destinaciji
4. Samoprocijeniti niz interesa destinacijskih dionika prilikom donošenja upravljačkih odluka koje imaju utjecaj na razvoj destinacije
5. Poduprijeti temeljna načela, koncepte i teorije koje se odnose na strateško i operativno upravljanje turističkim atrakcijama
6. Kritički prosuditi postojeće teorije i prakse vezane uz upravljanje turističkom destinacijom 
7. Procijeniti i primijeniti odgovarajuće tehnike i prakse u razvoju destinacije i njezinih resursa
8. Integrirati informacijsko-komunikacijsku i smart tehnologiju u poslovanje
9. Predlagati nova područja istraživanja kao i nove ili alternativne metodološke pristupe u istraživanju
Zaključivanje i rasuđivanje10. Kritički procijeniti rezultate donesenih poslovnih odluka u promjenjivom okruženju
11. Procijeniti ograničenja istraživačkog rada
Komunikacija12. Upravljati komunikacijom usmenim, pisanim i vizualnim sredstvima u multikulturalnom i promjenjivom okruženju 
13. Procijeniti potencijalne probleme u poslovanju te predložiti rješenja samostalno, ali i u dijalogu s kolegama, klijentima, mentorima i širom zajednicom 
14. Argumentirano izlagati vlastite stavove u komunikaciji s turističkim dionicima
Vještine učenja15. Generirati nove ideje samostalno i u timu (suradničko učenje)
16. Ocijeniti kritičko razmišljanje i aktivno učenje
 Nacionalna ekonomija   Syllabus   Detaljni izvedbeni plan nastave
 Strateški menadžment      Syllabus     Detaljni izvedbeni plan nastave
 Metode istraživanja u turizmu  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turizam događaja   Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turističko planiranje i razvoj  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu   Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turistička potrošnja  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Standardi u ugostiteljstvu  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poduzetništvo u kulturi  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Organizacijsko ponašanje  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Opskrbni lanci u turizmu  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Marketing turističke destinacije i održivost  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Ruralni turizam  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Tehnike pregovaranja  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Kreiranje vrijednosti u turizmu  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Pametni turizam  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Investicijski menadžment  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turizam i lokalna zajednica  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment turističkih atrakcija  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna inteligencija  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Međunarodno kretanje kapitala  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Nautički turizam  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Nutricionizam  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turizam, terorizam i migracije,   Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment plaža  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Inovativne tehnologije  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment luksuznih hotela  Syllabus  Detaljni izvedbeni plan nastave

Ažurirano 20.03.2023.

Skip to content