Pristup informacijama

Službenica za informiranje

Službenica za informiranje: Maja Juračić, dipl. iur.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, službenici za informiranje:

  • pisanim putem na adresu: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 46, Naselje Ika, 51410 Opatija
  • putem elektroničke pošte na e-mail adresu: maja.juracic@fthm.hr
  • telefonom na broj: (051) 689-310 ili osobno na zapisnik, prema unaprijed dogovorenom terminu dolaska

Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti uređeno je Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (“Narodne novine”, broj 46/22).

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu uređen je Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:

Danijela Muždeka, mag.oec. (danijela.muzdeka@fthm.hr; 051/294-706)

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:

Martina Jošavac mag. informatol. (martina.josavac@fthm.hr; 051/294-751)

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti:

  • u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na adresu: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 46, Naselje Ika, 51410 Opatija
  • putem elektroničke pošte na e-mail adresu: danijela.muzdeka@fthm.hr
  • telefonom na broj: (051) 294-706 ili osobno na zapisnik, prema unaprijed dogovorenom terminu dolaska

Dokumenti:

Ažurirano 27.01.2023.

Skip to content